Category Archives: Անգլերեն

English annual report

1․<<Ուսումնական ամառ>>
նախագծի ամփոփում
Նախագծի արդյունքը

 

Նախագծի արդյունքը
Eating out

 

Նախագծի արդյունքը

The New year in Bulgaria

 

8.Փոքրիկ հեքիաթ-պատմությունների ընթերցում, քննարկում
Նախագծի ամփոփումը

 

Making plans (my version)

Angelina: Hi Arevik. How are you?Arevik: Hi Angel. Fine, thanks.And how are you?Angelina: Yeah, I’m good. Listen,Karina is going to America next week and we’re going to have a surprise celebration this weekend. Do you want to come with us?Arevik: Yeah, that would be great. What are you going to do?Angelina: Well … I’m not sure … have you got any ideas?Arevik: Mmm … how about going to the playground?Angelina: Mmm, no Karina doesn’t like playgrounds.Arevik: Ok,does Karina like zipline?Angelina: Oh, no she scared of height.Arevik: All right. Erm … How about going to the cafe?Angelina:Wow,this is good idea.Arevik: When shall we go?Angelina: How about Sunday afternoon?Arevik: All right. Where shall we meet?Angelina: Let’s meet at the playground in front of the cafe.Arevik: OK. When shall we meet?Angelina: Erm … 5 o’clock?Arevik: OK, that sounds great! So, Sunday afternoon, in front of cafe.Angelina: Yeah, it’s a plan! I’ll tell KarinaArevik: Well.

Call Karina

Angelina:Hi Karina, how are you?

Karina:Hi Angel, I am good.And how are you?

Angelina:I’m good.Listen,we invite you to a cafe in front playground.

Karina:Wow,thanks.When shall we meet?

Angelina:Sunday afternoon at 5 o’clock.

Karina:I will join to us.

Angelina:Ok.bye Karina.

Karina:Oh,bye.

Dialog

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/a2-speaking/making-plans

Gemma: Hi Makayla. How’s it going?Makayla: Oh, hi Gemma. Fine, thanks. How are you?Gemma: Yeah, I’m good. Listen, it’s Jack’s birthday next week and we’re going to have a surprise celebration this weekend. Do you want to come with us?Makayla: Yeah, that would be great. What are you going to do?Gemma: Well … I’m not sure … have you got any ideas?Makayla: Mmm … how about going to the cinema?Gemma: Yeah, maybe … Are there any good films on at the moment?Makayla: Mmm … There’s that one comedy, Lucky Break.Gemma: Oh, no … we saw that last week. It’s really not that funny.Makayla: Oh, right. Erm … How about going ice skating?Gemma: Mmm, no … Jack doesn’t like ice skating.Makayla: Well … what does he like?Gemma: Well … he likes bowling … What about bowling?Makayla: Yeah! That’s a great idea. Everyone likes bowling.Gemma: OK.Makayla: When shall we go?Gemma: How about Saturday afternoon?Makayla: All right. Where shall we meet?Gemma: Let’s meet at the shopping centre in front of the bowling place.Makayla: OK. When shall we meet?Gemma: Erm … 3 o’clock?Makayla: OK, that sounds great! So, Saturday afternoon, in front of the bowling place.Gemma: Yeah, it’s a plan! I’ll tell the others.Makayla: Cool!

English homework/Exercises

 1. Will you come to my place next Sunday?
 2. Will you read this book next week?
 3. Do you read books every day?
 4. Are you reading a book now?
 5. I will not see him tomorrow.
 6. What will you do tomorrow?
 7. What will your friend do tomorrow?
 8. Where will you go next summer?
 9. Where do you go every morning?
 10. Where are you  going now?
 11. Look! Mary is dancing.
 12. She is dance dance every day.
 13. Will she dance tomorrow?
 14. He will go to the theatre tomorrow.
 15. We are going to school in the morning.
 16. Look! Kate is going  to school.
 17. Will you help your mother tomorrow?.
 18. I am not  playing the guitar now.
 19. My brother plays the guitar every day.
 20. They won’t take care of the garden next summer.
 21. Do you like apples?
 22. Will you eat apples tomorrow?
 23. Nick reads a lot of books.
 24. Mother works every day.
 25. He isn’t sleeping now.
 26. Will your brother go to the exhibition next Sunday?
 27. We won’t  go to the zoo tomorrow.
 28. I am not learning the poem now.
 29. She lives in San Francisco.
 30. My father shoots very well.
 31. He is very strong. Look! He is carring a very heavy box.

English homework

 1. He work in the centre of Chicago.
 2. Does he work in the centre of Chicago?
 3. He doesn’t work in the centre of Chicago.
 4. They read a lot of books.
 5. Are they read a lot of books.
  6. They don’t read many books.
 6. The children eating soup now.
 7. Are the children eating soup now.
 8. The children aren’t eating soup now.
 9. You play volleyball well?
 10. When do you play volleyball?
 11. What does Nick do in the evening?
 12. Does he go to the cinema in the evening?
 13. We don’t to dance every day.
 14. Look ! Kate is dancing.
 15. Does Kate sing well?
 16. Where does he go in the morning?
 17. He doesn’t sleep after dinner.
 18. My granny sleeps after dinner.
 19. When do you sleep?
 20. Nina isn’t sleeping now.
 21. Where does John live? – He live in England.
 22. My friends from Switzerland speak four languages.
 23. Does Elvire speak in English , German and French ? – Yes , she speaks.
 24. She doesn’t only speak in Italian.

 

Little Red Riding Hood Short story

Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One
day Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had
a nice cake in her basket.
On her way Little Red Riding Hood met a wolf.
‘Hello!’ said the wolf. ‘Where are you going?’
‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little
later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf.
‘Granny, what big eyes you have!’
‘All the better to see you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big ears you have!’
‘All the better to hear you with!’ said the wolf.
‘Granny, what a big nose you have!’
‘All the better to smell you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big teeth you have!’
‘All the better to eat you with!’ shouted the wolf.
A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house.
The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and
shouted and Granny jumped out.
The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

English homework

1.Կօգնե՞ս ինձ լվանալ ավտոմեքենան։
Will you help me to wash car?
2․Ես չեմ կարող գալ քեզ հետ կինոթատրոն, ես պետք է մնամ տանը և օգնեմ իմ մայրիկին։
I can’t come with you cinema,  I have to help my mother at home.
3․Մենք որոշեցինք գնել այս կոշիկները, որովհետև նրանք շատ էժան էին։
We decided buy this shoes because they  where  very cheap.
4․Արամը չի նվագում դաշնամուր հիմա։
Aram isn’t play  the piano now.
5․Նրանք հանդիպեցի՞ն քեզ սրճարանում։
They meet you  in the cafe.
5․Ի՞նչ ես անում հիմա։ Ես ուզում եմ քեզ հրավիրել թատրոն։
What are you doing now? I want to invite  you to the theater .
6․Որտե՞ղ գնաց ընկերդ։
Where did  your friend go?
7․Իմ մայրիկը պատրաստեց համեղ նախաճաշ երեկ առավոտ։
My mother made tasty breakfast yesterday morning.
8․Կգա՞ս տուն ինձ հետ։ Ես չեմ ուզում մնալ այստեղ։
Will you come home with me. I don’t wont to stay there.
9․Անցյալ ամիս ես կարդացի 2 շատ հետաքրքիր գիրք։
Last month I read two very interesting books.
10․Այս զգեստը շատ թանկ է։ Ես չեմ գնի այն։
This dress very expensive . I will not  buy it.
11․Կբացե՞ս պատուհանը։ Այստեղ շատ շոգ է։
Will you open the window?  It’s very hot.
12․Ես կթարգմանեմ այս տեքստը և կուղարկեմ քեզ վաղը։
I will translate this text and send you tomorrow.
13․Ես շախմատ լավ չեմ խաղում։
I don’t  play chess well.
14․Նարեն խոսում է անգլերեն շատ գեղեցիկ։
Nare speaks English so beautifuly.
15․Ես ավելի արագ եմ վազում քան դու։
I run very quick than you.

Easter Last year

Easter was one of the most favorite holidays in Armenia. People  celebrated it at the end of March or in April. Last year Easter would be celebrated on April . On that day people greeted each other by saying «Christ is risen!» and the answer was «Truly, he is risen!» Armenians prepared for Easter 40 days before it. They made malts .On that day Armenians went to church and then came home, sat at the tables and the whole family celebrated Easter. The Easter meal was fish, dyed eggs and red wine. Children played Easter games. They began to fight with their eggs and had fun in it.